Описание

На 28.01.2021 г. ЦУ на Национална агенция за приходите (НАП) предостави на „ЕЗЕРОТО-ЖЕЛЯЗКОВИ“ ООД 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 12 070.57 лв. по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

На 30.03.2021 г. ЦУ на Национална агенция за приходите (НАП) предостави на „ЕЗЕРОТО-ЖЕЛЯЗКОВИ“ ООД 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 724.08 лв. по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по втора фаза на процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните му цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.